คู่มือฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา


คู่มือฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา

คู่มือฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษ.docx


แบบประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ใหม่).docx


บทบาทในการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา

บทบาทในการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา (แนบหนังสือส่งตัว).docx


ตารางสรุปผลการประเมิน

ตารางสรุปผลการประเมิน.docx


ปฏิทินการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา

6ปฏิทินการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา.pdf


อาจารย์นิเทศก์การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา

5.รายชื่อสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน รุ่น22.docx