หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริ ...
2024-02-08 15:55:40
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวธนาภา แซ่เล้า
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวธนาภา แซ่เล้า วันที่ 30 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา อ ...
2024-02-08 15:58:40
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายทศวรรษ เกิดติ๋ง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายทศวรรษ เกิดติ๋ง วันที่ 30 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา อา ...
2024-02-08 15:59:45
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02           Computer f ...
2024-02-08 16:00:36
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา            Computer for Graduate Stu ...
2024-02-08 16:01:23
การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02
การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02Knowledge Management in Educational Administrati ...
2024-02-08 16:02:14
การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา
การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา Knowledge Management in Educational AdministrationMaster o ...
2024-02-08 16:02:37
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาPrinciple and Theory of Educational Administrationปริญญาโท บริหารการศึก ...
2024-02-08 16:13:11
การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร          Academic Administratio ...
2024-02-08 16:12:57
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษารุ่น 29 หมู่02
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษารุ่น 29 หมู่02Principle and Theory of Educational AdministrationMaster ...
2024-01-30 11:53:46
ข่าวย้อนหลัง