Home > News > News
News

อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา พบนักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 25,26,27 และ28 พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และร่วมรับประทานอาหาร
24 สิงหาคม 66 สาขาการบริหารการศึกษา นำโดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธดา ...
2023-08-25 20:29:52
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28
25 สิงหาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2023-08-25 15:24:16
นายอธิพล อรัญเขตคาม นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่นที่ 27 เข้าฝึกประสบการณ์ ในปีการศึกษา 1/2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3
22 สิงหาคม 66 นายอธิพล อรัญเขตคาม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-08-23 22:00:12
นักศึกษาจีน ปริญญาเอก รุ่น 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
22 สิงหาคม 66 นักศึกษาจีน ปริญญาเอก รุ่น 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ...
2023-08-23 21:43:16
นักศึกษาจีน ปริญญาเอก รุ่นที่5 ถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และพระพุทธสุนันทากร พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22 สิงหาคม 66 นักศึกษาจีน ปริญญาเอก รุ่นที่5 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช ...
2023-08-23 21:35:31
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28
23 สิงหาคม 66 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-08-23 20:41:07
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2566
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข ...
2023-08-19 18:47:45
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
11 สิงหาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง ...
2023-08-11 14:32:54
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 4
10 สิงหาคม 66 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด ...
2023-08-10 22:56:07
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
10 สิงหาคม 66 เวลา 15.00 น. นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ปรม ...
2023-08-10 22:23:04
Archive News