Home > News > News
News

Lecturer and Students of the Program Attending a Seminar on ‘Looking Back and Moving Forward’ of Thai Education Revolution
Lecturer and Students of the Program Attending a Seminar on ‘Looking Back and Moving Forward&r ...
2020-07-02 15:10:27
ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาจีน รุ่น24 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาจีน รุ่น24 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ...
2021-01-21 15:41:35
Wai Kru Culture Continuing Project Baisri to encourage new students and promote morality for executives.
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหา ...
2020-12-28 14:18:23
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นวิทยากร 25พย.63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ ...
2020-11-24 17:41:07
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...
2020-11-24 17:17:05
การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 ของ ดร.ธาดา สิทธิ์ธาดา
การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 ณ สำนักงานศึก ...
2020-09-09 14:26:57
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวสุนันทา  จันทร์ชูกลิ่น ได้เตร ...
2020-09-09 11:41:25
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที ...
2020-08-31 15:52:55
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ ได้เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ...
2020-08-31 15:35:17
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ กรรมการสา ...
2020-08-31 15:29:21
Archive News