Home > News > News
News

การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา
Knowledge Management in Educational AdministrationMaster of Educational Administration Class 29#SSRU ...
2024-02-08 16:02:37
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
Principle and Theory of Educational Administration#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration SSRU#ss ...
2024-02-08 16:13:11
การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
Academic Administration and Curriculum Development#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU ...
2024-02-08 16:12:57
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษารุ่น 29 หมู่02
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษารุ่น 29 หมู่02Principle and Theory of Educational AdministrationMaster ...
2024-01-30 11:53:46
สัมมนาวิชาการ
มีเรื่องราวดีๆน่าสนใจมาบอกว่าที่ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจเข้าสู่เส้นทางการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบ ...
2024-01-30 11:50:20
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา            Computer for Graduate Students ...
2024-01-25 14:32:25
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ วันวิสา แก้วไทรคต
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ วันวิสา แก้วไทรคต ...
2022-05-02 15:10:58
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พัฒนพงษ์ นามพิมพ์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พัฒนพงษ์ นามพิมพ์ ...
2022-05-02 15:13:50
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ อัจฉรา ศรีศิลปสำราญ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ อัจฉรา ศรีศิลปสำราญ ...
2022-05-02 15:16:43
Archive News