Home > News > News
News

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28 กลุ่มที่ 1
9 สิงหาคม 66 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดก ...
2023-08-09 18:58:37
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย รุ่น 29
6 สิงหาคม 66 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ...
2023-08-06 20:05:04
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28
4 สิงหาคม 66 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดก ...
2023-08-04 21:11:21
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28
4 สิงหาคม 66 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกา ...
2023-08-04 21:11:47
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
4 สิงหาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ ...
2023-08-04 20:55:25
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 และ รุ่น 3 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
4 สิงหาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 และ รุ่น 3 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร. วิภาดา ...
2023-08-04 16:43:22
สาขาการบริหารการศึกษาพบนักศึกษาจีน รุ่นที่ 1-5 พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และร่วมรับประทานอาหาร
31 กรกฎาคม 66สาขาการบริหารการศึกษา นำโดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธดา ...
2023-08-01 16:36:25
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ห้อง 2 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
28 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ห้อง 2 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้ ...
2023-07-29 09:53:30
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
27 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ...
2023-07-29 09:58:56
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
26 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ...
2023-07-28 17:11:08
Current News