คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา

- ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552

- ศศ.ม. (การจัดการองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2546

- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2539

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532
- ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2554
- นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2548
- นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2544

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549

- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541

- ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณิตศาสตร์  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2532

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา

-  ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2555   

           - ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) เกล้าพระนครเหนือ 2545

- ค.บ.     (คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูลำปาง 2531   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา

- D.Ed. (TESOL Policy)  The University of Melbourne, Australia 2009             

- กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2535                       

        -  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2530

                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา

- ปร.ด. (ภาวะผู้นาทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 2554

- บธ.ม. (การบริหารจัดการท่องเที่ยว)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552

          - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2550