หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29

admin ea
2023-08-26 20:54:33

26 สิงหาคม 66 เวลา 13.00-17.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29 กลุ่มที่ 1 ในรายวิชา COM5110 : คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา สอนโดย #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้อง 2143