หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

admin ea
2024-01-25 14:32:25

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา            

Computer for Graduate Students

     การเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปพัฒนางานด้านการศึกษา การเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การใช้แอพพลิเคชันนำเข้าสู่บทเรียน การผลิตสื่อการสอน การสำหรับการเรียนรู้ เกมเพื่อการศึกษาหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงได้ทราบถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ในยุคต่าง ๆ

We are Educational Administration SSRU 

By :  Raweewan Luprasong 

Master of Educational Administration Class 29

.

.

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา