หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

admin ea
2020-07-02 15:08:30

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562