หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาฯ/อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาฯ/อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล

admin ea
2023-02-11 18:03:48

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาฯ/อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล  โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1) รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2) รศ.ดร.สุรพล บุญลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3) รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยายจในหัวข้อ

- Hybrid Learning  และ HyFlex Learning

- การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

- ประเด็นวิจัยและแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคถัดไป

- การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน

- ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการ ห้อง 5724 จัดโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา