หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่
โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่

admin ea
2024-02-08 15:55:40

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่ วันที่ 28 มกราคม 2567  ในหัวข้อ สัมมนาเรื่อง:นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อพลิกโฉมการศึกษาสู่โลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน โดยวิทยากร  ดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม นางภรณ์ณิรัตน์ แก้วศรีงาม และนายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง


#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษ#sdgs_ssru