หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศศึกษา รุ่นที่ 21
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศศึกษา รุ่นที่ 21

admin ea
2020-07-02 15:08:14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย 

โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 26 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


..