หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

admin ea
2024-02-08 16:01:23

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา            

Computer for Graduate Students

รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา สร้างบัณฑิตให้เป็นรอบรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก สร้างให้เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีมาบริหารทางการศึกษา เพื่อสร้างให้องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพแก่สมาชิกภายในองค์กร นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ลงมือศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและช่วยเหลือกันภายในทีม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงให้เกิดมิตรภาพที่ดีแก่กัน


#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษา