หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาการบริหารการศึกษาพบนักศึกษาจีน รุ่นที่ 1-5 พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และร่วมรับประทานอาหาร
สาขาการบริหารการศึกษาพบนักศึกษาจีน รุ่นที่ 1-5 พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และร่วมรับประทานอาหาร

admin ea
2023-08-01 16:36:25

31 กรกฎาคม 66สาขาการบริหารการศึกษา นำโดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาวิชาฯ ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์   ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง   ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์  อ.ดร.กัญญรัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาฯ พบนักศึกษาจีน รุ่นที่ 1-5 พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ร้าน KRAM BAR.bkk