หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.สวนสุนันทา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.สวนสุนันทา

admin ea
2023-05-01 14:47:49

วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.สวนสุนันทา