หน้าหลัก > ข่าว > การนำเสนองานนักศึกษา
การนำเสนองานนักศึกษา

การนำเสนอรายงานของ นายนัสมาน ดาโอะ
การนำเสนอรายงานของ นายนัสมาน    ดาโอะการสร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา ( พ้อย วิชาจริย ...
2021-05-10 18:36:06
การนำเสนอรายงานของ นายพงศภัค ตรงคง
การนำเสนอรายงานของ นายพงศภัค ตรงคงการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา.pdf ...
2021-05-10 18:04:12
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสายสุนีย์ ผาสุขสรรพ์
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสายสุนีย์   ผาสุขสรรพ์นำเสนอการบริหารความขัดแย้ง 2.pdf ...
2021-05-10 18:04:37
การนำเสนอรายงานของ นางสาวตรีรัตน์ วงศ์ศรีวัฒนกุล
การนำเสนอรายงานของ นางสาวตรีรัตน์    วงศ์ศรีวัฒนกุลอุดมการณ์ของผู้บริหาร 018.pdf ...
2021-05-10 18:04:59
การนำเสนอรายงานของ นางสาวเชาวนาถ สร้อยสิงห์
การนำเสนอรายงานของ นางสาวเชาวนาถ   สร้อยสิงห์ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์.pdf ...
2021-05-10 18:05:22
การนำเสนอรายงานของ นางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น
การนำเสนอรายงานของ นางสาวณัฐกานต์   แย้มชื่นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร.pdf ...
2021-05-10 18:05:52
การนำเสนอรายงานของ นายนฤเทพ บัวพัฒน์
การนำเสนอรายงานของ นายนฤเทพ   บัวพัฒน์การบริหารหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ.pdf ...
2021-05-10 18:08:01
การนำเสนอรายงานของ นายธีระพันธุ์ นาคายน
การนำเสนอรายงานของ นายธีระพันธุ์   นาคายนHR-ธีระพันธุ์ นาคายน 004.pdf ...
2021-05-10 18:09:03
การนำเสนอรายงานของ นางสาวธันยพร เหมพิจิตร
การนำเสนอรายงานของ นางสาวธันยพร   เหมพิจิตรจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา-แก้ไข.pdf ...
2021-05-10 18:09:30
การนำเสนอรายงานของ นางสาวรสริน แก้วไทรโพธิ์
การนำเสนอรายงานของ นางสาวรสริน   แก้วไทรโพธิ์ ...
2021-05-10 18:10:01
ข่าวย้อนหลัง