หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวสุนันทา  จันทร์ชูกลิ่น ได้เตร ...
2021-05-10 18:32:29
การสอนออนไลน์วิชา EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ ป.โท รุ่น 24
การสอนออนไลน์วิชา EAD6617  สัมมนาการบริหารการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ ป.โท รุ่น 24 ของผศ.ดร. ...
2021-07-27 18:13:41
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที ...
2021-05-10 18:33:14
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้ระบบiThesis (การจัดการวิทยานิพนธ์) ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้ระบบ iThesis (การจัดการวิทยานิพนธ์)  ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรีย ...
2021-07-29 20:17:18
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ ได้เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ...
2021-05-10 18:33:37
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำการทำ KM วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำการทำ KM วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ...
2021-07-29 20:33:53
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ กรรมการสา ...
2021-05-10 18:33:59
การนำเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง2564)ต่อคุรุสภา เพื่อพิจารณา
การนำเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง2564)ต่อคุรุสภา เ ...
2021-08-22 19:02:55
การประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้
7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาตร์ กองนโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ จัดประชุมคณ ...
2021-05-10 18:34:23
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis (การจัดการวิทยานิพนธ์) ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis (การจัดการวิทยานิพนธ์) ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ใน ...
2021-07-29 20:44:19
ข่าวย้อนหลัง