หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21วันที่ 18 สิงหาคม 2562........ ...
2021-05-10 18:03:22
การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา   ...
2021-05-10 18:08:41
กรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563
ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค ...
2021-06-25 19:59:42
โครงการเพิ่มองค์ความรู้ฯ "ตำรับอาหารชาววังสไตส์ร่วมสมัย"
โครงการเพิ่มองค์ความรู้ฯ "ตำรับอาหารชาววังสไตส์ร่วมสมัย"ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ &nb ...
2021-06-25 19:38:56
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา ...
2021-05-10 18:11:39
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการหบริหารการศึกษา ทีได้รับรางวัลข้าราชกา ...
2021-05-10 18:13:51
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้ : การเผยแพร่และการนำมาตรฐานแหล่ง ...
2021-05-10 18:21:30
การบรรยายเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า การปฏิรูปการศึกษาไทย
เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 อาจารย์ผู้สอน ดร.เตือนใจ  ดลประสิทธิ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบร ...
2021-05-10 18:23:37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินด ...
2022-05-02 09:56:15
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565สาขาวิชาการบ ...
2022-04-29 15:20:43
ข่าวย้อนหลัง