หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

การสอนออนไลน์นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 24 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
การสอนออนไลน์นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 24 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ของ ผศ.ดร.ศัน ...
2021-08-03 22:25:36
23 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.นันทินา  น้อยจันทร์ และผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรมการในสา ...
2021-05-10 18:38:21
การสอนออนไลน์นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 24 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ของ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
การสอนออนไลน์นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 24 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ของ ผศ.ดร.ศัน ...
2021-08-11 20:34:43
บรรยากาศการเรียนการสอนของรศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
บรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628 ระบบประกันคุณภาการศึกษา โดยมี รศ.ดร.สจีวรร ...
2021-05-10 18:39:07
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ เมื่ ...
2021-08-11 20:41:15
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ของผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628 ระบบประกันคุณภาการศึกษา โดยมี ผศ ...
2021-05-10 18:39:33
การเรียนการสอนวิชาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564
การเรียนการสอนวิชาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ...
2021-08-11 20:46:33
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้าร่วม  โครงการศึกษาอบรมหล ...
2021-05-10 18:39:58
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที ...
2021-08-15 18:36:47
ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่น 23 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 23 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-10 18:40:52
ข่าวย้อนหลัง