หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29
26 สิงหาคม 66 เวลา 13.00-17.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-08-26 18:43:28
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29
26 สิงหาคม 66 เวลา 8.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2023-08-26 15:56:09
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29
26 สิงหาคม 66 เวลา 8.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2023-08-26 15:10:18
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28
23 สิงหาคม 66 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ...
2023-08-25 20:26:38
ขอแสดงความยินดีกับ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24 สิงหาคม 66 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญธนัช  สินสมบุญ และนางสาวอณิธิตา  ยมสาร เจ้าหน้าท ...
2023-08-25 20:30:16
อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา พบนักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 25,26,27 และ28 พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และร่วมรับประทานอาหาร
24 สิงหาคม 66 สาขาการบริหารการศึกษา นำโดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธดา ...
2023-08-25 20:29:52
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28
25 สิงหาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2023-08-25 15:24:16
นายอธิพล อรัญเขตคาม นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่นที่ 27 เข้าฝึกประสบการณ์ ในปีการศึกษา 1/2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3
22 สิงหาคม 66 นายอธิพล อรัญเขตคาม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-08-23 22:00:12
นักศึกษาจีน ปริญญาเอก รุ่น 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
22 สิงหาคม 66 นักศึกษาจีน ปริญญาเอก รุ่น 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ...
2023-08-23 21:43:16
นักศึกษาจีน ปริญญาเอก รุ่นที่5 ถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และพระพุทธสุนันทากร พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22 สิงหาคม 66 นักศึกษาจีน ปริญญาเอก รุ่นที่5 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช ...
2023-08-23 21:35:31
ข่าวปัจจุบัน