หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวธันยธรณ์ มายูร
วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันว ...
2023-05-27 09:38:31
Chinese student, class 24, Master's degree in Educational Administration Meeting with an advisor; Asst. Prof. Dr.Suttipong Boonphadung.
Chinese student, class 24, Master's degree in Educational Administration Meeting with an advisor ...
2023-03-03 10:14:50
นักศึกษา รุ่น 25 พบ อ.ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เพื่อดำเนินการเขียนวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ห้อง 2157 ชั้น 5 อาคารศรีจุฑาภา
วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 2566 เวลา 9.00-17.00 น. นักศึกษา รุ่น 25 พบ อ.ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจัน ...
2023-02-26 14:48:15
Chinese student, class 24, Master's degree in Educational Administration Meeting with an advisor; Asst. Prof. Dr. Thada Sitthada.
Chinese student, class 24, Master's degree in Educational Administration Meeting with an advisor ...
2023-02-26 14:37:42
นักศึกษา รุ่น 25 พบ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดาสิทธิ์ธาดา เพื่อดำเนินการเขียนวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ห้อง 2157 ชั้น 5 อาคารศรีจุฑาภา
วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 2566 เวลา 9.00-18.00 น. นักศึกษา รุ่น 25 พบ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดาสิทธิ์ธาดา เพื ...
2023-02-26 14:46:06
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน บุคลากรฝ่ายเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เมื่อค่ำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-02-17 13:33:17
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายเจษฎากร ชนะพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ ...
2023-03-03 16:03:25
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวสุพรรณี แผ่นทอง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของน ...
2023-03-03 16:03:39
นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น27 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์
นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น27 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรั ...
2023-02-11 18:26:14
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ ...
2023-02-11 18:21:45
ข่าวปัจจุบัน