หน้าหลัก > ข่าว > การนำเสนองานนักศึกษา
การนำเสนองานนักศึกษา

การนำเสนอรายงานของ นางสาวนัยนา จันทร์เสวก
การนำเสนอรายงานของ นางสาวนัยนา  จันทร์เสวกจรรยาบรรณของผู้บริหาร.pptx ...
2021-04-22 19:20:53
การนำเสนอรายงานของ นางกมลชนก ธงทอง
การนำเสนอรายงานของ นางกมลชนก   ธงทอง นางกมลชนก ธงทอง.pdf ...
2020-07-16 11:11:27
การนำเสนอรายงานของ นางสาวกาญจนา พิมพ์แสง
การนำเสนอรายงานของ  นางสาวกาญจนา   พิมพ์แสงนางสาวกาญจนา พิมพ์แสง.pptx ...
2020-07-16 11:13:33
การนำเสนอรายงานของ นายธนากร ศรีประเสริฐ
การนำเสนอรายงานของ นายธนากร   ศรีประเสริฐสิบเอกธนากร ศรีประเสริฐ 62561802040 PDF ppt.pdf ...
2020-07-18 11:26:00
การนำเสนอรายงานของ นางกมลชนก ธงทอง
การนำเสนอรายงานของ นางกมลชนก   ธงทองPower point เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการ.pdf ...
2020-07-18 10:18:50
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสมใจ แสนโคตร
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสมใจ    แสนโคตร ...
2020-07-18 12:27:14
การนำเสนอรายงานของ นางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ
การนำเสนอรายงานของ นางสาววิลาวรรณ   เครือเกาะ8.พฤติกรรมผู้นำ.pdf ...
2020-07-18 10:22:13
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสิรินาถ จันทร์ศิริ
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสิรินาถ   จันทร์ศิริ021นักบริหารมืออาชีพ.pdf ...
2020-07-18 14:00:28
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสมใจ แสนโคตร
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสมใจ    แสนโคตรนางสาวสมใจ แสนโคตร รหัส 016 เรื่องการนิเทศการศึกษา ...
2020-07-18 14:02:47
การนำเสนอรายงานของ นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ
การนำเสนอรายงานของ นางสาวปนัฏฐา   สุนทรมัจฉะรหัส 034 นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ หัวข้อที่ 19 การบร ...
2020-07-18 14:05:36
ข่าวย้อนหลัง