หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษานายยุทธภูมิ จำรัส
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษานายยุทธภูมิ จำรัส.. ...
2024-03-14 16:03:30
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางปกีร์ญา กองคำ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางปกีร์ญา กองคำ#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration SSRU#ssru_e ...
2024-03-12 15:19:44
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวชรินทร์ทิพย์ ธาดานิธิภิญโญ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวชรินทร์ทิพย์ ธาดานิธิภิญโญ#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administra ...
2024-03-12 15:20:31
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายสติวณิตย์ เชยชัยภูมิ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายสติวณิตย์ เชยชัยภูมิ#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration SSRU ...
2024-03-12 15:20:50
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวปวีณา พลพาลสังข์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวชรินทร์ทิพย์ ธาดานิธิภิญโญ#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administra ...
2024-03-12 15:21:33
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาติ นาห่อม
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาติ นาห่อม ...
2024-03-12 14:41:24
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration ...
2024-03-12 15:22:34
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษานายสติวณิตย์ เชยชัยภูมิ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษานายสติวณิตย์ เชยชัยภูมิ#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration SSRU# ...
2024-03-12 15:22:21
โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริ ...
2024-02-22 13:03:30
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารการศึกษาของโลกยุคใหม่"
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญช ...
2024-02-11 15:33:53
ข่าวย้อนหลัง