Home > News > News > มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22

admin ea
2020-08-31 15:52:55

มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที22 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563