Home > News > Defense Request > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

admin ea
2023-08-28 16:07:31

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #ผศ.ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา