Home > News > Defense Request > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

admin ea
2023-08-28 14:35:04

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวสุพิชญา แสงแก้ว ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา