Home > News > News > นักศึกษาจีน ป.เอก-โท เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด
นักศึกษาจีน ป.เอก-โท เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด

admin ea
2023-07-27 21:31:00

26 กรกฎาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. นักศึกษาจีน ป.เอก-โท เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา