Home > News > Thesis Proposal Examinations > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางกุลปรียา ยะศะนพ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางกุลปรียา ยะศะนพ

admin ea
2023-05-27 10:25:01

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางกุลปรียา ยะศะนพ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี  #อ.ดร.กัญญรัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา