Home > News > Defense Request > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนายศุภศักดิ์ แท่นทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนายศุภศักดิ์ แท่นทอง

admin ea
2023-05-27 10:05:48

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนายศุภศักดิ์ แท่นทอง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา