Home > News > Thesis Proposal Examinations > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายชาญชัย ศรีภิญโญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายชาญชัย ศรีภิญโญ

admin ea
2023-05-27 10:30:31

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายชาญชัย ศรีภิญโญ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #อ.ดร.กัญญรัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา