Home > News > Thesis Proposal Examinations > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น

admin ea
2023-05-27 10:28:17

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี #อ.ดร.กัญญรัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา