Home > News > News > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29

admin ea
2023-08-26 15:56:09

26 สิงหาคม 66 เวลา 8.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29 กลุ่มที่ 2 ในรายวิชา COM5110 : คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา สอนโดย #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้อง 2144