Home > News > News > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29

admin ea
2023-08-26 15:10:18

26 สิงหาคม 66 เวลา 8.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29 กลุ่มที่ 1 ในรายวิชา EAD5701 : หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา สอนโดย #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาฯ ณ ห้อง 2143