Home > News > News > ขอแสดงความยินดีกับ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin ea
2023-08-25 20:30:16

24 สิงหาคม 66 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญธนัช  สินสมบุญ และนางสาวอณิธิตา  ยมสาร เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ประจำปีการศึกษ2566