Home > News > News > อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา พบนักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 25,26,27 และ28 พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และร่วมรับประทานอาหาร
อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา พบนักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 25,26,27 และ28 พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และร่วมรับประทานอาหาร

admin ea
2023-08-25 20:29:52

24 สิงหาคม 66 สาขาการบริหารการศึกษา นำโดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาฯ ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์  อ.ดร.กัญญรัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาฯ พบนักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 25,26,27 และ28 พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ร้าน KRAM BAR.bkk