Home > News > News > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28

admin ea
2023-08-25 15:24:16

25 สิงหาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28 ในรายวิชา ICT for Educational Management สอนโดย #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้อง 2154