Home > News > News > นายอธิพล อรัญเขตคาม นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่นที่ 27 เข้าฝึกประสบการณ์ ในปีการศึกษา 1/2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3
นายอธิพล อรัญเขตคาม นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่นที่ 27 เข้าฝึกประสบการณ์ ในปีการศึกษา 1/2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3

admin ea
2023-08-23 22:00:12

22 สิงหาคม 66 นายอธิพล อรัญเขตคาม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่นที่ 27 เข้าฝึกประสบการณ์ ในปีการศึกษา 1/2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3  โดยมี ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นอาจารย์นิเทศก์