Home > News > Thesis Proposal Examinations > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวขนิษฐา เนียมชุมแสง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวขนิษฐา เนียมชุมแสง

admin ea
2023-06-23 18:59:00

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวขนิษฐา เนียมชุมแสง ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา