Home > News > Outstanding Teacher Award > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ประไพ ดวงบุบผา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ประไพ ดวงบุบผา

admin ea
2024-02-01 19:54:31

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ประไพ ดวงบุบผา ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านคลองดู่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่น 27 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับรางวัล เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2566 รางวัล "ครูดีศรีเทพ" โรงเรียนบ้านคลองดู่