Home > News > News > ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2566
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2566

admin ea
2023-08-19 18:47:45

ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ. 2566