Home > News > Conference > นักศึกษาจีน ปริญญาเอก-โทเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและเข้าร่วมงานวิชาการ
นักศึกษาจีน ปริญญาเอก-โทเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและเข้าร่วมงานวิชาการ

admin ea
2023-08-19 18:13:47

18 สิงหาคม 2566 นักศึกษาจีน ปริญญาเอก-โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและเข้าร่วมงานวิชาการ นำทีมโดย ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา 2nd NIC-NIDA Conference, 2023