Home > News > News > นักศึกษาจีน รุ่น25 พบ อ.ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
นักศึกษาจีน รุ่น25 พบ อ.ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

admin ea
2023-05-19 08:26:06

นักศึกษาจีน รุ่น25 พบ อ.ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (สำนักงานอธิการบดี)

#สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา