Home > News > Thesis Proposal Examinations > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวนภัทร ชัยทวีพรภัทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวนภัทร ชัยทวีพรภัทร์

admin ea
2023-07-18 14:33:51

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวนภัทร ชัยทวีพรภัทร์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยมี #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา