Home > News > Thesis Examinations > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ

admin ea
2023-07-18 14:24:32

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา