Home > News > Thesis Examinations > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น

admin ea
2023-07-18 14:24:47

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา