Home > News > Thesis Proposal Examinations > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายณัชพล บัวสมบูรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายณัชพล บัวสมบูรณ์

admin ea
2023-07-11 16:32:04

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายณัชพล บัวสมบูรณ์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี #ผศ.ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา