Home > News > News > การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 ของ ดร.ธาดา สิทธิ์ธาดา
การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 ของ ดร.ธาดา สิทธิ์ธาดา

admin ea
2020-09-09 14:26:57

การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของ ดร.ธาดา  สิทธิ์ธาดา