Home > News > News > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28

admin ea
2023-08-09 22:04:06

9 สิงหาคม 66 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28 ในรายวิชา EAD5806 Seminar in Educational Administration สอนโดย #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้อง 5724