Home > News > News > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28 กลุ่มที่ 1
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28 กลุ่มที่ 1

admin ea
2023-08-09 18:58:37

9 สิงหาคม 66 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28 กลุ่มที่ 1  ในรายวิชา ENG5110 : English for Graduate Studies (ภาษาอังกฤษสำหรับมหาบัณฑิต) สอนโดย #ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้อง 2153