Home > News > News > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมบูธกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE 2022
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมบูธกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE 2022

admin ea
2023-01-08 13:51:03

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมบูธกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE 2022 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ บริเวณ ตึก21 อาคารศรีจุฑาภา